TwitterFacebookDeutsch

Het strand van Zoutelande ontvangt opnieuw de Blauwe Vlag

 • 5-1-2015

castricum+100+vlaggen.jpg

 

Op 30 april 2015 heeft Zoutelande opnieuw de Blauwe Vlag ontvangen voor haar stranden. De Blauwe Vlag is een internationale onderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en jachthavens die veilig en schoon zijn. In de praktijk betekent dit dat genomineerden moeten voldoen aan een aantal belangrijke criteria zoals schoon (zwem)water, goede sanitaire voorzieningen en een hoge mate van veiligheid. De Blauwe Vlag is één jaar geldig: jaarlijks wordt opnieuw aan de hand van controles bekeken of de stranden en jachthavens nog aan de vereisten voldoen.

 

Criteria Blauwe Vlag

 • het zwemwater is van uitstekende kwaliteit
 • het strand wordt schoongehouden
 • op het strand bevinden zich voldoende toiletten en afvalbakken
 • reddingsmaterialen en een EHBO-post zijn op het strand aanwezig
 • ter bescherming van het natuurlijk milieu van zee, strand en duinen worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd

 veere10077.jpg


Blauwe Vlag
Met de Blauwe Vlag-campagne in Nederland betrekt de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK) overheden, ondernemers en recreanten bij de zorg voor schoon en veilig water, mooie natuur en een gezond milieu en duurzame jachthavens. Voor de toerist en recreant is de Blauwe Vlag het internationale herkenningssymbool voor veilig en schoon zwemwater, goede stranden en schone en veilige jachthavens. De internationale toekenning van de Blauwe Vlaggen geschiedt door de Foundation for Environmental Education (FEE), een onafhankelijke internationale milieu organisatie.

 

Internationale Jury
De internationale jury was vol lof over de Nederlandse kandidaten, de wijze waarop “environmental education” wordt geïmplementeerd en aan alle andere criteria wordt voldaan.

 

images.jpg

 

Criteria Blauwe Vlag Strand 2014 

Elke Nederlandse strandgemeente en/of ondernemer van een recreatiestrand kan zich bij het secretariaat van de Blauwe Vlag aanmelden om in aanmerking te komen voor de Blauwe Vlag. Na ontvangst van het ingevulde Blauwe Vlag aanmeldingsformulier wordt de strandlocatie bezocht door een Blauwe Vlag inspecteur. Deze controleert of het geen in de aanmelding is aangegeven ook in overeenstemt is met de werkelijkheid. Op basis van het aanmeldingsformulier en het inspectieresultaat, beslist de Nederlandse Blauwe Vlag jury op basis van onderstaande Blauwe Vlag criteria of een strandlocatie bij de Internationale Blauwe Vlag jury wordt genomineerd. De Internationale Blauwe Vlag jury kent de vlag al dan niet toe. De toekenning is slechts voor een jaar. Bij toekennen van de vlag heeft de strandlocatie het recht de Blauwe Vlag dat jaar te voeren zolang het aan de criteria blijft voldoen. Ook in het jaar van uitreiking vindt inspectie plaats op de naleving van de criteria.

De Blauwe Vlag kent verplichte criteria (i) en ‘guideline criteria’(g).
In het document leidraad Blauwe Vlag criteria strand, dat ook via de site

www.blauwevlag.nl te downloaden is, leest u een toelichting op de criteria.

 

MILIEU INFORMATIE EN EDUCATIE.

 1. Er is informatie over het Blauwe Vlag programma aanwezig op het strand (informatiepaneel, informatie in strandpaviljoens, bij Reddingsbrigade) (i).

 2. De strandbeheerder dient aan te kunnen tonen dat er minimaal vijf activiteiten op milieu-educatiegebied worden geboden. (i)

 3. De strandbeheerder dient de meest recente informatie over de kwaliteit van het zwemwater duidelijk zichtbaar op het strand aan te brengen, in de vorm van eenvoudig te interpreteren tabellen of cijfers (hiertoe is poster beschikbaar),zo dicht mogelijk in de buurt van het Blauwe Vlag informatiepaneel (i).

 4. Informatie over kwetsbare natuurgebieden in het kustgebied, met inbegrip van de flora en fauna, moet op een openbare plaats worden opgehangen en worden opgenomen in informatiemateriaal dat aan toeristen wordt verschaft. Deze informatie dient eveneens te vermelden waar men zich in dergelijke gebieden aan dient te houden. (i)

 5. Er is een Blauwe Vlag informatiepaneel waarop een plattegrond van het strand met de voorzieningen in pictogrammen aangegeven (i).

Herzien en vastgesteld door FEE in 2012 en van kracht per 2014 pagina 1 van 3

6. Wetten en regels over het gebruik van het strand moeten duidelijk zichtbaar zijn nabij de ingang van het strand, op provinciale/gemeentelijke borden en/of het Blauwe Vlag informatiepaneel. Op verzoek dient de regelgeving gemakkelijk te verkrijgen zijn bijvoorbeeld bij de VVV’s, op het gemeentehuis of op het strand (i).

 

WATERKWALITEIT

 1. Het strand voldoet aan de eisen voor waterkwaliteit en frequentie van bemonstering (i).

 2. De waterkwaliteit wordt geanalyseerd volgens de Europese (CEN) of Internationale ISO normen standaard (i).

 3. Het strand mag niet worden aangetast door lozingen van industrieel afval of rioolwater (i).

 4. Het strand moet voldoen aan de criteria van de microbiologische parameters Escherichia Coli (E-Coli) en Intestinale Entrococcen. De Blauwe vlag hanteert de volgende limieten: E-coli 250 cfu/100ml en Intestinale Entrococcen 100 cfu/100 ml. Voor toetsing of een strand in aanmerking komt voor de Blauwe Vlag is een compliance vereist van 95 percentile van bovengoemde limieten. Dit is in overeenstemming met de EU Zwemwater richtlijn 2006 als ook de aanbeveling van de WHO (World Health Organisation). Dit percentile moet berekend worden voor zowel de parameter E-coli als de parameter Intestinale Enctrococcen. Als van één van beide parameters er een overschrijding is, dan voldoet het strand niet aan de criteria van de Blauwe Vlag. Stranden in EU landen die voor de Blauwe Vlag in aanmerking willen komen moet de EU classificatie “Uitstekend” (Excellent) hebben. (i)

 5. Het zwemwater dient te voldoen aan de de normen inzake ontbreken van olie en drijvende stoffen. Er is geen zichtbare spoor van oliefilm op het wateroppervlakte. Het water stinkt niet. Het strand wordt gemonitoord op (olie) verontreiniging en rampenplannen zijn voorhanden om actie te ondernemen in geval van olie verontreinigingen; Er is geen drijvend materiaal in het zwemwater aanwezig zoals afval, hout, plastic, flessen, containers, glas of ieder andere substantie die niet in zwemwater thuishoort. Advies pH waarde: tussen 6 en 9 in de meerderheid van de watermonsters (i).

 

MILIEU MANAGEMENT.

 1. Het strand management overleg is betrokken bij alle criteria van de Baluwe Vlag, en ziet er op toe dat het strand binnen de criteria valt (g).

 2. Het strand voldoet aan nationale, regionale en locale wet- en regelgeving (i).

 3. Het strand is schoon (i)

 4. Algen vegetatie of natuurlijk afval mag niet ophopen en rotten op het strand, uitgezonderd aangewezen plaatsen (i).

 5. Op het strand zijn voldoende afvalbakken en containers en worden regelmatig geleegd (i).

Herzien en vastgesteld door FEE in 2013 en van kracht per 2014 pagina 2 van 3

 1. Het strand beschikt over faciliteiten gescheiden afval inname van papier, glas en/of plastic en restafval (i).

 2. Er zijn voldoende sanitaire voorzieningen (i).

 3. De sanitaire voorzieningen zijn schoon (i).

 4. Het sanitair is aangesloten op een riooleringssysteem (i).

21. Camperen, autorijden, afvalstort is niet toegestaan, uitgezonderd vergunninghouders om over het strand te rijden (hulpdiensten) (i).

22. Toegang honden, paarden en overige huisdieren is gebonden aan wet- en regelgeving (i).

23. Gebouwen en strandfaciliteiten worden goed onderhouden (i).
24. De ontwikkeling van het koraalrif wordt bijgehouden. Niet van toepassing in Nederland. 25. De strandbeheerder bevordert duurzaam transport naar het strand (i).

 

VEILIGHEID EN DIENSTEN.

26. Op het kuststrand is een reddingsbrigade aanwezig. Het aantal strandwachten op de post is afhankelijk per locatie, aanbevelingen uit een eventueel uitgevoerde risk- assesment dienen te worden geïmplementeerd. Indien er geen risk-assesment heeft plaatsgevonden, dan beveelt Blauwe Vlag minimaal twee reddingswachten per 200 meter aan. Op recreatiestranden in het binnenland volstaat de aanwezigheid van openbare reddingsmiddelen (i).

Op stranden zonder getijde water (in Nederland recreatiestranden in het binnenland met officiele wettelijke zwemwateraanwijzing) volstaat de aanwezigheid van openbare reddingsmiddelen. Deze dienen duidelijk zichtbaar, met instructie, zodanig geplaatst te zijn dat de afstand niet groter is dan 200 meter. Aanbevolen wordt een afstand van 100 meter.

 1. Er dient een gemakkelijk te herkennen eerstehulppost op het strand aanwezig te zijn. (i)

 2. Er zijn gemeentelijke en/of regionale rampenplannen om het hoofd te bieden aan milieurampen. (i)

 3. Er dient toezicht te worden gehouden op de verschillende gebruikers van het strand en de wijzen waarop het strand gebruikt wordt, teneinde onenigheid en ongelukken te voorkomen. Indien het strand grenst aan natuurgebieden, dienen er maatregelen te zijn genomen om eventuele negatieve gevolgen van het gebruik van en het verkeer van en naar het strand en het water tegen te gaan.(i)

30.Toegang tot het strand moet openbaar en veilig zijn (i).

31.Op het strand is drinkwater ter beschikking (g).

32. Ten minste één strand binnen een gemeente is toegankelijk voor minder validen en heeft faciliteiten voor minder validen. Dit strand hoeft niet per definitie het Blauwe vlag strand te zijn (i).

Herzien en vastgesteld door FEE in 2013 en van kracht per 2014